Stav dražby Pripravovaná dražba

Číslo dražby 302019

Dátum a čas konania dražby Nestanovený

Miesto konania dražby Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, zasadacia miestnosť

Najnižšie podanie Nestanovené

Dražobná zábezpeka Nestanovená

1. obhliadka predmetu dražby Nestanovený

2. obhliadka predmetu dražby Nestanovený

Kolo dražby

Cena stanovená znaleckým posudkom 69 600,- EUR

Oznámenie o dražbe

Znalecký posudok

Predmetom dražby je  Parcela registra „ C“ KN č. 187/1, druh pozemku : Orná pôda, vo výmere 367 m2, k.ú. Sásová, obec BANSKÁ BYSTRICA, okres Banská Bystrica, Slovenská republika v spoluvlastníckom podiele 1/1, evidovaná Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 252  a rozostavaný rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami na základe stavebného povolenia stavebného úradu – Mesta Banská Bystrica ÚR 2442/2005-MA, ev.č. 181/2005 zo dňa 02.08.2005, toho času bez prideleného súpisného čísla, nezapísaný na liste vlastníctva, na pozemku parcele registra “C” č. 187/1, druh: orná pôda, vo výmere 367 m2 , v k.ú. Sásová, obec BANSKÁ BYSTRICA, okres Banská Bystrica, Slovenská republika, pozemok zapísaný na LV č. 25

Predmetom dražby je parcela registra „C“ KN č. 187/1 a trojbytový rodinný dom, ktorý má dve nadzemné podlažia, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predloženého dodatočného stavebného povolenia bol dom postavený v roku 2005. Dispozične sa v dome nachádzajú tri samostatné byty, dva v prízemí a jeden na poschodí, každý byt má samostatný vchod. Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé obvodové konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic v hrúbke obvodových múrov 37,5 cm, deliace konštrukcie sú murované, stropy nad prízemím sú železobetónové monolitické, nad poschodím drevené trámové s rovnými podhľadmi. Strecha je sedlová, krytina živičná, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky silikátové hladké, vnútorné omietky vápenné štukové hladké. Podlahy v obytných miestnostiach, v kuchyniach aj v chodbách sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v kúpeľniach a WC sú keramické dlažby. Okná sú plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované. Dom je napojený na rozvody elektrickej energie a vody z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy, prípojku plynu dom nemá. Vykurovanie je riešené ako ústredné teplovodné, zdrojom je kotol na tuhé palivo, radiátory sú oceľové panelové, na ohrev TÚV slúžia zásobníkové ohrievače /3 ks/. Elektrické rozvádzače /3 ks/ sú s poistkovými automatmi. V prízemí domu sú dva byty a spoločná kotolňa. Prvý byt má vstupnú verandu, dve izby, kuchyňu, chodbu a kúpeľňu s WC. V kuchyni prvého bytu je linka na báze dreva dĺžky 4,60 bm s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynovou varnou doskou na propán-butánovú bombu, digestorom, zabudovanými elektrickou rúrou, mikrovlnnou rúrou a umývačkou riadu, za linkou sú keramické obklady steny, v kúpeľni je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a WC, batérie sú pákové nerezové, steny kúpeľne sú s keramickými obkladmi. Druhý byt má vstupnú verandu, chodbu, kuchyňu, dve izby a kúpeľňu s WC. V kuchyni druhého bytu je linka na báze dreva dĺžky 4,20 bm s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynovým sporákom na propán-butánovú bombu, za linkou sú keramické obklady steny, v kúpeľni je rohová vaňa, umývadlo a WC, batérie sú pákové nerezové. Tretí byt je na druhom podlaží, prístupný je samostatným vstupom po vonkajšom schodisku, dispozične sú v ňom, chodba, tri izby, z toho obývacia izba je priestorovo spojená s kuchyňou, kúpeľňa s WC, loggia a terasa nad zadnou prístavbou. V kuchyni tretieho bytu je linka na báze dreva dĺžky 6,60 bm s plastovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynovou varnou doskou na propán-butánovú bombu, zabudovanými elektrickou rúrou, mikrovlnnou rúrou a umývačkou riadu, v kúpeľni je rohová smaltovaná vaňa, umývadlo a WC, batérie sú pákové nerezové.

Na stavbu rodinného domu bolo vydané v roku 2005 dodatočné stavebné povolenie, stavba zatiaľ nebola skolaudovaná, nie je zapísaná v evidencii katastra nehnuteľností, ani zakreslená v katastrálnej mape. Pozemok je evidovaný v katastri nehnuteľností tak popisne na liste vlastníctva č. 252 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Banská Bystrica pre k.ú. Sásová, ako aj geometricky v katastrálnej mape. Pozemok je na liste vlastníctva zapísaný ako orná pôda, v skutkovom stave ide o zastavanú plochu a nádvorie. Rodinný dom nie je zapísaný na liste vlastníctva, ani zakreslený v katastrálnej mape, dom zatiaľ nebol skolaudovaný, nebol vypracovaný geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby, ani vykonané vyňatie pozemku z PPF.

Príslušenstvo: Plot uličný na p.č. 187/1, Plot bočný pletivový na p.č. 187/1, Prípojka vody na p.č. 187/1, Vodomerná šachta na p.č. 187/1, Kanalizačná prípojka do žumpy na p.č. 187/1, Žumpa na p.č. 187/1, Elektrická NN prípojka na p.č. 187/1, Spevnené plochy dláždené na p.č. 187/1